فرم اخذ نمایندگی

جهت اخذ نمایندگی فرم زیر را تکمیل کنید...

    پخش ویدیو

    چرم ایرانی

    با قدمتی به بلندای تاریخ ایران

    جزو صنایع مادر و پیشرو حساب می اید که به اقتصاد کلان کشور بستگی دارد در صورت سیاست گذاری درست و برنامه ریزی شده میتواند نقشی بسیار ارزنده در تولید و ارز آوری برای کشور ایفا کند.