اطلاعات شخصی شما، برای انجام فرآیند سفارش تا تحویل محصول استفاده می‌شود، و تعهد می شود این اطلاعات نزد مجموعه چرم سودا محفوظ بوده، و در اختیار هیچ شخص حقیقی و حقوقی قرار نخواهد گرفت.